Aanbeveling herbenoeming burgemeester Molkenboer

Aanbeveling herbenoeming burgemeester Molkenboer

Dinsdag 16 oktober jl. heeft de gemeenteraad besloten om onze burgemeester, Victor Molkenboer, voor herbenoeming aan te bevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Naar verwachting zal de burgemeester, na een positief besluit van minister Ollongren, in februari 2019 worden herbenoemd voor de periode van zes jaar.

De eerste ambtstermijn van de heer Molkenboer als burgemeester van Woerden verstrijkt op 28 februari 2019. De heer Molkenboer heeft te kennen gegeven voor herbenoeming –voor een nieuwe periode van zes jaar- in aanmerking te willen komen.
Een vertrouwenscommissie uit de Woerdense gemeenteraad heeft de afgelopen periode diverse gesprekken gevoerd en op basis van haar bevindingen heeft de raad nu het besluit genomen om de burgemeester aan te bevelen voor herbenoeming.

De gemeenteraad kijkt met tevredenheid terug op de eerste periode van de burgemeester. Hij zal zich de komende jaren onverminderd in blijven zetten voor de gemeente Woerden. Met de burgemeester is besproken of de voor de werving van een burgemeester in 2012/2013 gebruikte profielschets nog actueel genoeg is. Deze bespreking heeft geleid tot de gezamenlijke wens om, aanvullend op de profielschets, aan een aantal zaken extra aandacht te geven waarbij de burgemeester vanuit zijn competenties, zijn netwerk en zijn bevoegdheden een goede rol kan vervullen:
• De coördinatie van de regionale samenwerking, met betrokkenheid van de gemeenteraad, de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties;
• Het verder helpen uitdragen van het ‘merk’ Woerden, met betrokkenheid van de gemeenteraad en de Woerdense samenleving;
• De verdere ontwikkeling van de bestuurlijke wisselwerking tussen de gemeenteraad en het college;
• De versterking van de contacten met de inwoners bij participatieprocessen en ten aanzien van de gemeentelijke dienstverlening;
• De ingeslagen weg op het veiligheidsdomein met eenzelfde krachtdadigheid voortzetten en de raad regelmatig thematisch betrekken bij, en informeren over, de verschillende aspecten binnen dit veiligheidsdomein.

Foto Alex de Kuijper