De politieke visie over: economie

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vraagt WoerdenTV aan de politieke partijen uitleg over belangrijke kwesties. Zo kun jij je als Woerdenaar laten informeren over de standpunten en met voldoende kennis het stemhokje in. We behandelen de thema’s wonen, groen en politieke betrokkenheid. Vandaag bespreken we de economie in de gemeente Woerden.

In Woerden is veel economische bedrijvigheid. Woerden wil hierin investeren en daarom de bedrijventerreinen gaan herstructureren. Daarvoor is schuifruimte nodig. Dit is ook van belang om de werkgelegenheid te behouden.

Wat heeft Woerden nodig om economisch te groeien?

Ondernemersvisie
In de Ondernemersvisie Woerden 2030 is onderscheid gemaakt tussen drie ‘koerslijnen’, namelijk de recreatieve hotspot van het Groene Hart, een aantrekkelijke woonstad en vitale werklocaties. In vitale werklocaties staat onder meer beschreven hoe het ondernemersklimaat in Woerden verbeterd kan worden. ‘Er moet worden ingezet op investeringen in infrastructuur, herstructurering en verduurzaming van werklocaties, in scholing en opleiding van werknemers, in woon-werk combinaties in kleine kernen en in verbetering en verduurzaming van de bereikbaarheid via spoor en weg.’ Aanleiding voor het maken van de ondernemersvisie was de leegstand van winkels en kantoren en de verminderde bereikbaarheid daarvan.

Het is belangrijk voor Woerden om de grotere steden bij te blijven, maar daarvoor is ruimte nodig.

Schuifruimte
De gemeente Woerden wil voldoende en goed functionerende ruimte op haar bedrijventerreinen voor Woerdense bedrijven. De nu aanwezige bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan het welzijn en de welvaart in Woerden. Voor economische groei is ruimte nodig. Dit is een randvoorwaarde voor een vitaal ondernemersklimaat. Hiervoor wil de gemeente bedrijventerreinen gaan herindelen, oftewel schuiven. Voor de herstructurering van deze terreinen is schuifruimte nodig.

De provincie Utrecht heeft 6 hectare schuifruimte toegezegd in Woerden. Hier moeten wel gegronde argumenten tegenover staan. Om te voorkomen dat groeiende bedrijven Woerden gaan verlaten door gebrek aan ruimte voor uitbreiding, is deze schuifruimte belangrijk.

Werkgelegenheid
In 2016 was in Woerden 4,6% van de inwoners werkloos. Het gaat beter met de economie en de werkgelegenheid in Woerden, maar met het vertrek van het magazijn van de Bijenkorf krijgt Woerden wel een flinke klap te verduren. Wat gaat Woerden nog meer doen om banen te behouden en het ondernemersklimaat aantrekkelijk te houden?

In Woerden zijn er verschillende initiatieven waaronder Woerden Werkt! Dit is een initiatief van de gemeente Woerden met de bedoeling de economie en arbeidsmarkt te stimuleren en te versterken. De initiatieven worden ontplooid door organisaties, onderwijs, ondernemers, overheid, retail, en inwoners van Woerden.

D66

Wat wil de D66 op het gebied van economie in Woerden?

Bekijk de videopitch van Saskia van Megen.

VVD

Wat wil de VVD op het gebied van economie in Woerden?

Bekijk de videopitch van Reem Bakker.

Stellingen

De openingstijden van de coffeeshop moeten worden beperkt.

Eens

Neutraal

Oneens

Er mag een crematorium komen op begraafplaats Rijnhof.

Eens

Neutraal

Oneens

In Woerden mag een supermarkt komen, buiten de winkelcentra’s.

Eens

Neutraal

Oneens

De hondenbelasting moet worden afgeschaft, ook al moeten daardoor andere belastingen omhoog.

Eens

Neutraal

Oneens

De openingstijden van winkels moeten worden beperkt op zondag.

Eens

Neutraal

Oneens