Definitief extern onderzoek naar “kwestie Duindam”

Definitief extern onderzoek naar “kwestie Duindam”

Nadat de fractievoorzitters eerder deze maand al overeen waren gekomen of en op welke wijze onderzoek moet worden gedaan naar de omstandigheden, die hebben geleid tot het aftreden van wethouder Duindam, heeft de raad hiertoe unaniem tijdens de vergadering van 28 januari 2016 formeel besloten. Berenschot gaat het onafhankelijke onderzoek uitvoeren

Doel van het onderzoek

Het onderzoek moet er onder meer voor zorgen dat alle feiten die relevant zijn voor de beoordeling van de vraag of er sprake is van belangenverstrengeling, dan wel de schijn van belangenverstrengeling, aan de kant van voormalig wethouder Duindam in het “Gemboxx-dossier” boven tafel komen. De onderzoekers zullen daartoe alle feiten boven water trachten te krijgen en deze spiegelen aan een normenkader. Onder het normenkader moet onder andere de relevante wet- en (ook lokale) regelgeving worden beschouwd, zoals de Gemeentewet en de gedragscode politiek ambtsdragers gemeente Woerden.

Daarnaast dient het onderzoek helderheid te verschaffen over de rol van de raad, het college en de ambtelijke organisatie ten aanzien van alle aspecten van deze kwestie en of er leerpunten voor de toekomst zijn.

Begeleidingscommissie

Het onderzoek wordt door een commissie bestaande uit vijf raadsleden, de leden Van Assem, Brouwer, Van Hameren, Noorthoek en Ekelschot (voorzitter), procedureel begeleid. De belangrijkste rol van de begeleidingscommissie is toetsen of het eindrapport voldoet aan de door de raad opgestelde opdracht. Naar verwachting wordt het eindrapport medio – eind maart 2016 aan de raad aangeboden.

Om vaart te houden in het proces heeft in de aanloop naar de besluitvorming de selectie van het onderzoeksbureau plaatsgevonden. Naar het oordeel van de begeleidingscommissie had Berenschot het meest passende voorstel m.b.t. de uitvoering van het onderzoek gedaan.