Minister Schouten praat over bodemdaling in het Groene Hart

Minister Schouten praat over bodemdaling in het Groene Hart

Minister Schouten (Landbouw, Natuur, Voedselkwaliteit) en staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur, Waterstaat) waren maandag te gast in het Groene Hart. Het werkbezoek stond in het teken van bodemdaling.

Regiodeal

Het Groene Hart en het Rijk gaan mogelijkheden onderzoeken voor een regio-deal rond de aanpak van bodemdaling. Dit moet kansen bieden om landelijke, regionale en lokale inspanningen te bundelen en samen te werken aan de toekomst van het gebied. Het Groene Hart wil en kan een trekkersrol vervullen en als dé proeftuin van Nederland fungeren voor de aanpak van bodemdaling.

Daarbij is een structurele verankering nodig van kennis, maatregelen en (proef)activiteiten in een grootschalig regionaal gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om een kennis- en bezoekerscentrum,  innovatieve ideeën voor nieuwbouw en om een bodemdalingsbestendig businessmodel voor agrarische bedrijven. Hierdoor kan het Groene Hart als inspiratie- en kennisbron dienen op landelijk en mogelijk ook internationaal niveau.

Gesprekken

Tijdens het werkbezoek spraken de bewindspersonen met vertegenwoordigers van de agrarische sector en natuurbeheer. De gesprekken met de boeren richtten zich onder andere op waterpeilbeheersing en onderwaterdrainage, op alternatieve teelten en op een reductie van de bodemdaling en CO2-uitstoot. Ook het openbarsten van veenlagen kwam ter sprake, als gevolg van de grondwaterstijging en het onder water lopen van polders.

Samenwerking

Het werkbezoek van de bewindspersonen kwam tot stand in het kader van de samenwerking tussen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda (Midden-Holland) en Woerden. De komende jaren werken deze gemeenten intensief met elkaar samen, net als met andere gemeenten en partners, zoals bedrijven en onderwijsorganisaties. Basis van deze samenwerking is het Groene Hart bestuursakkoord dat op 19 december 2016 met de provincie Zuid-Holland is ondertekend.

Foto: Rein Baesjou