Nieuw vertrekpunt voor nieuwbouwwijk Snellerpoort

Nieuw vertrekpunt voor nieuwbouwwijk Snellerpoort

Het Woerdense college vraagt de gemeenteraad om akkoord te gaan met een nieuw vertrekpunt voor de ontwikkeling van de wijk Snellerpoort, zoals vastgelegd in het ambitiedocument ‘Snellerpoort, een ander perspectief’. Het meest opvallende hierin is dat de structuur van de openbare ruimte vastligt, terwijl de bouwvelden flexibel zijn in te vullen. Dit maakt het mogelijk om de hoeveelheid en het type woningen in de loop der jaren aan te passen, zodat steeds kan worden ingespeeld op de actuele behoefte. De raad buigt zich naar verwachting in december over dit voorstel.

Waarom een ander perspectief?

De raad heeft in 2008 en 2010 het Master- en bestemmingsplan voor Snellerpoort vastgesteld. Vanwege de crisis in de woningbouw is het project daarna stopgezet. Inmiddels is het tien jaar verder en is de wereld veranderd. In 2016 heeft het college daarom opdracht gegeven opnieuw een participatietraject te doorlopen. Het plan voor Snellerpoort is onder meer besproken met het wijkplatform Snel en Polanen, dat een enquête heeft gehouden in de wijk. De resultaten hiervan zijn zo goed mogelijk in het ambitiedocument verwerkt. Ook actuele ontwikkelingen zijn erin opgenomen, zoals de nagenoeg afgeronde aankoop door de gemeente van de FNV-kavel tussen het spoor en het Minkema College.

Wethouder Tymon de Weger (ruimtelijke ontwikkeling/wonen):

“We leven in een tijd van grote veranderingen, dat vraagt om een plan met veel flexibiliteit. Zo moeten we nog een aantal keuzes maken: welke vervanging kiezen we in Snellerpoort bijvoorbeeld voor gas? En welke rol wil Woerden spelen in de regionale woningmarkt? Hoe verhoudt Snellerpoort zich tot andere toekomstige ontwikkelingen in de spoorzone? Dit nieuwe ambitiedocument geeft voldoende houvast om verder te kunnen en biedt tegelijkertijd ruimte voor veranderende inzichten. Dat is een voorwaarde voor succes.”

Wat is er nieuw aan dit plan?

Een belangrijke wijziging is dat de structuur van de openbare ruimte en de kwaliteit ervan vastliggen, terwijl de invulling van de bouwvelden flexibel is. Meestal is dit omgekeerd. Verder is het langgerekte groengebied dat eerst parallel aan het spoor lag, een kwartslag gedraaid waardoor de wijk een groen hart krijgt dat naar verwachting beter te gebruiken is. Een deel van de bebouwing komt ook verder van het spoor te liggen, waardoor deels geen ‘dove gevels’ meer nodig zijn en de voorkant van deze woningen aan de spoorkant kan komen. Er blijft uitzicht vanaf de woningen op de spoorlijn (en omgekeerd). Om het idee van een ‘lange wand’ te verminderen – een nadrukkelijke wens vanuit de wijk – komen er openingen in de bebouwing langs het spoor. Wat het verkeer betreft: er komt een extra afslag vanaf de omgelegde Steinhagenseweg (verlengde Beneluxlaan) naar het uit te breiden winkelcentrum. Ook bevat het plan een rechtstreekse fietsverbinding tussen het ‘groene hart’ van de wijk (waar het winkelcentrum aan grenst) en het station.

 Planning

Uitgangspunt is dat in 2022 de eerste bouwvelden langs de Verlengde Beneluxlaan bebouwd zijn. Als de raad in december instemt met het nieuwe ambitiedocument, zijn er wel nog diverse onderzoeken nodig voordat de ontwikkeling van start kan. Zo moet er bijvoorbeeld nader gekeken worden naar het bestemmingsplan, financiële haalbaarheid, energietransitie en geluidsplafonds.