Werkzaamheden kruispunt Hollandbaan-Waardsebaan

Werkzaamheden kruispunt Hollandbaan-Waardsebaan

Vanaf 9 januari staan er enkele werkzaamheden gepland rondom het kruispunt Hollandbaan-Waardsebaan in Woerden. Vooruitlopend op de aanpassing van het kruispunt later in 2017 laat de gemeente alvast een aantal struiken rooien in de middenberm en direct grenzend aan het kruispunt, en  worden er ook proefsleuven gegraven. Afgelopen week zijn al enkele kleine wijzigingen doorgevoerd in de afstelling van de verkeerslichten. De aanpassingen aan het kruispunt zijn onderdeel van de aanpak van een aantal verkeerskundige knelpunten aan de westzijde van Woerden.

Het groen dat nu weggaat in de directe nabijheid van de kruising, kent veel achterstallig onderhoud of staat in de weg voor het graven van proefsleuven. Deze sleuven zijn nodig om te kijken waar de kabels en leidingen precies liggen. Kennis hiervan is belangrijk om tot een goed ontwerp van het kruispunt te komen en de uitvoeringswerkzaamheden voor te bereiden. Het verwijderen van het groen en het graven van proefsleuven wordt uitgevoerd door Van Leeuwen GWW uit Harmelen. De werkzaamheden met hinder voor het verkeer zijn buiten de spits, zodat het verkeer er zo min mogelijk last van heeft. De werkzaamheden zijn wel weersafhankelijk: bij vorst zal er vertraging optreden.

Gunstiger afstelling verkeerslichten

Op dinsdag 13 en donderdag 15 december is een ‘quick scan’ uitgevoerd naar de verkeersafwikkeling op het kruispunt Hollandbaan-Waardsebaan. Op basis hiervan zijn direct enkele kleine aanpassingen doorgevoerd in de afstelling van de verkeerslichten. Het gaat dan vooral om de volgorde waarin auto’s en fietsers na elkaar groen licht krijgen. In de avondspits is hierdoor de wachttijd voor rood licht korter geworden. Wethouder Stolk (verkeer): “Op zaterdag krijgt het verkeer vanaf de sportvelden bij Cromwijck nu langer groen licht. Hierdoor kunnen meer auto’s sneller het kruispunt op rijden. Geen overbodige luxe, gezien de flinke wachtrijen die er soms staan. Ik heb goede hoop dat met deze aanpassing alvast wat verbetering zal optreden.”

Onderzoek voorsorteervakken

In januari volgt nog een onderzoek naar de voorsorteervakken voor verkeer komend vanaf de richting van de sportvelden. Nagegaan wordt of een andere indeling van deze vakken ervoor kan zorgen dat rechtsafslaand verkeer (richting ’t Vinkje/A12) sneller en vaker groen licht kan krijgen. Als dit inderdaad het geval is, kan deze maatregel relatief snel en goedkoop uitgevoerd worden.

De verkeerskundige maatregelen dragen bij aan verschillende doelen: verbetering van de doorstroming op de hoofdwegenstructuur en verbetering van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het westen van Woerden. In 2017 start de uitvoering van het project waarbij het kruispunt Hollandbaan-Waardsebaan en ook de kruispunten Boerendijk-Hoge Rijndijk en Boerendijk-Chrysantstraat worden heringericht.