College wil geen nieuwe statushouders huisvesten in de Stadspoort

College wil geen nieuwe statushouders huisvesten in de Stadspoort

Het Woerdense college wil geen nieuwe statushouders meer huisvesten in de Stadspoort. Ze stellen de raad voor om de bevolking van de Stadspoort terug te brengen van 52 naar 26 personen.

“Het raadsadvies sluit aan bij de landelijk verminderde instroom van vluchtelingen en de wens om de voorsprong op de taakstelling van huisvesting statushouders in Woerden te verkleinen. Daarnaast komt dit de leefbaarheid voor de bewoners van de Stadspoort ten goede”,aldus het college.

In de afgelopen jaren werden in de Stadspoort alleenstaande statushouders of statushouders die alleen reisden gehuisvest. Hierdoor kon de druk op de sociale woningmarkt beperkt blijven.

Leefbaarheid verbeteren

Inmiddels is de situatie gewijzigd en de instroom van vluchtelingen afgenomen. Ook komen er sinds 2017 juist meer gezinnen dan alleenstaande/alleengaande statushouders. Door de kleine kamers met
gezamenlijk gebruik van sanitair is de locatie niet geschikt voor huisvesting van gezinnen.

“Dit maakt het logisch om de bewoning van de Stadspoort te wijzigen. Door 26 statushouders door te huisvesten binnen de reguliere woningmarkt, kunnen de achterblijvers twee kamers toegewezen krijgen. Dit komt de leefbaarheid op de locatie ten goede.”

Binnen de groep statushouders die wordt door gehuisvest zitten personen die in verband met gezinshereniging al uit de Stadspoort zouden vertrekken. Door niet opnieuw alleengaande statushouders te huisvesten zal het aantal gezinsherenigers voor Woerden de komende tijd ook afnemen.

Voorkomen overbelasting

Naast de mogelijkheid om de leefbaarheid binnen de Stadspoort te verbeteren, vindt het college het ook belangrijk om tot eind 2019 stapsgewijs de bewoners elders binnen de gemeente te huisvesten.

“Dit zorgt ervoor dat aan het eind van de looptijd van de Stadspoort eind 2021 de sociale huurwoningmarkt niet in een keer wordt overbelast. De herhuisvesting binnen de gemeente geeft de statushouders mogelijkheden om beter en sneller te integreren, een breder sociaal netwerk op te bouwen en volledig deel te nemen aan de Woerdense samenleving.”

Compensatie Groenwest

Woningcorporatie GroenWest is de verhuurder van locatie de Stadspoort. Op verzoek van de gemeente heeft GroenWest de Stadspoort verbouwd, gemeubileerd en een beheerder aangesteld. De afname van het aantal huurders heeft financiële consequenties voor GroenWest. Om de woningcorporatie niet volledig te laten opdraaien voor de huurderving die ontstaat, stelt het college aan de raad voor om GroenWest voor € 245.000,- te compenseren.