Nog meer woningen op Middelland

Nog meer woningen op Middelland

Er is opnieuw een initiatief voor een perceel op Middelland. Dit keer gaat het om Polanerbaan 1-3, op de kop van de Polanerbaan bij het NS-station. De eigenaar wil dit herontwikkelen naar een hoogwaardig woongebied met mogelijk ook ruimte voor zorgvoorzieningen. Het voorlopige planvoorstel gaat uit van circa 300 nieuwbouwwoningen voor alleenstaanden, starters, ouderen en gezinnen. Het betreft appartementen en stadswoningen in de vrije sector en de sociale sector (minimaal 25%). De eigenaar en de gemeente gaan nu de haalbaarheid hiervan onderzoeken. Ook wordt onderzocht of de bestaande zorgfuncties die nu in het kantoorgebouw aanwezig zijn, elders op het perceel in een nieuw gebouw kunnen worden gehuisvest.

Het perceel Polanerbaan 1-3 bestaat uit kantoorgebouwen en parkeerterrein. De eigenaar heeft aangegeven hier nieuwbouwwoningen te willen bouwen, maar mogelijk ook ruimte te willen bieden
aan andere functies. De mogelijkheid bestaat dus dat bestaande zorgvoorzieningen in de nieuwbouw op deze plek terugkomen. Deze mix van doelgroepen en functies sluit goed aan bij de  vastgestelde Ontwikkelingsvisie voor Middelland. Daarin staat dat Middelland zal worden omgevormd tot een gemengd stedelijk woongebied.

Eerder dit jaar werd al bekend dat er vergevorderde woningbouwplannen zijn voor het pand aan de overkant van de weg, het voormalige FNV-gebouw.

“Het is goed nieuws dat we nu opnieuw een initiatief voor Middelland kunnen onderzoeken. Een mooie volgende stap op weg naar de transformatie van dit deel van Middelland. Er is een enorme behoefte aan extra woningen en het gebied leent zich er uitstekend voor. Maar we zijn ook zuinig op de zorgvoorzieningen die we hier hebben. Dit plan biedt mogelijk kansen voor beide functies: wonen en zorg. Als dit gaat lukken, is dat een hele goede ontwikkeling”, aldus wethouder Arjan Noorthoek.

Onderzoek moet uitwijzen of het plan ruimtelijk is in te passen en of het financieel haalbaar is. In de intentieovereenkomst is vastgelegd dat het moet voldoen aan (concept-)spelregels voor Middelland die het college en de gemeenteraad nog moeten vaststellen. Die spelregels gaan onder andere over ruimtelijke, programmatische en financiële aspecten. Besluitvorming hierover is begin 2019 te verwachten.